تأثيرات فيزيولوژيکي

 بر پوست
ماساژ در پوست باعث بهترشدن گردش خون و نيز باز شدن مجاري غدد چربي و عروقي شده که اين امر در نتيجه کنده شدن بخش قشري پوست صورت مي گيرد همچنين سبب بهبود تنفس پوستي و عملکرد تراوش آن مي شود، پوست گرم شده و به همين سبب خاصيت الاستيکي و ارتجاعي پوست افزايش يافته و در نتيجه باعث کاهش درد ناشي از کشيدگي پوست هم شده و نهايتا اينکه کمک به دفع سريعتر مواد زايد متابوليکي و از بين رفتن چسبندگيهاي مزمن مي شود

بر سيستم گردش خون
ماساژ باعث کمک به برگشت خون و لنف از اندامها و عضلات به قلب مي شود و براي رسيدن به هدف فوق يعني کمک به برگشت خون بايد جهت ماساژ از اندامها بطرف مرکز بدن يا قلب باشد در هنگام انجام دادن ماساژ روي مويرگها و عروق خوني فشار وارد مي شود و همين فشار باعث کمک به برگشت مواد و خون از عضلات به سمت قلب مي شود و در نتيجه از توقف مواد زايد همراه با خون و لنف جلوگيري بعمل مي آيد. از طرف ديگر در اثر فشاري که بر روي بافتها وارد مي شود بطور رفلکسي مويرگها اتساع پيدا مي کنند و مقدار خوني که بين بافتها مبادله مي شود افزايش مي يابد

بر عضلات ومفاصل

ماساژ باعث بهبود خاصيت ارتجاعي تارهاي عضلاني شده، به انقباض عضله کمک مي کند و کاهش آتروفي عضلات را بهمراه دارد و باعث افزايش مقدار اکسيژن موجود در عضله شده، همچنين موجب بهبود جريان اکسيداسيون و احياء و نيز بهبود عملکرد جذب مواد غذايي در فيبرهاي عضلاني مي شود و نيز موجب تجديد قواي تحليل رفته ناشي از خستگي عضلات مي شود. در مجموع ماساژ در بدست آوردن توان از دست رفته عضلات خسته کمک مؤثري مي کند و عضلات را به حالت استراحت بر مي گرداند
همچنين ماساژ باعث بهبود جريان گردش خون مفاصل و بافتهاي اطراف آنها شده و موجب تسريع در جذب تراوشات مفصلي (مايع سينويال) گرديده و تقويت کپسول مفصلي و ليگامنتهاي مفاصل و نيز بهبود تحرک مفاصل را به همراه دارد

 بر روي درد
شايد يکي از پرکاربردترين فوايد ماساژ کاهش درد باشد چون ماساژ از يکطرف با بر طرف نمودن مواد زايد در بافتها موجب کاهش درد و ناراحتي مي شود(يعني در اثر افزايش گردش خون عوارضي مانند کوفتگي عضله را کاهش مي دهد) وازطرف ديگرباعث بالا رفتن آستانه درد گيرنده هاي عصبي مي شود زيرا چنانچه حرکات ماساژرا بصورت ملايم شروع کنيم و بتدريج بر شدت حرکات آن اضافه نماييم امکان دارد در نتيجه اين عمل، حساسيت گيرندههاي درد کاهش يابد و آستانه درد بالا رود

 تأثيرات روحي ماساژ
با توجه به وجود استرسها و هيجانهاي ناشي از زندگي روزمره که يک امر طبيعي به شمار مي آيد، عضلات خسته و سفت مي شوند و قرار گرفتن درمحلي ساکت و آرام ودراز کشيدن بر روي تخت راحت و برخورد ملايم و آرام ماساژ، همگي باعث ايجاد آرامش در فرد مي شوند. همچنين چنانچه درد و ناراحتي فرد متعاقب حرکات ماساژ بر طرف گردد تأثير بسيار مهمي از نظر روحي و رواني بجاي مي گذارد

بررسي ها نشان مي دهد ماساژ درماني در رفع بسياري از دردها تأثير دارد. از جمله مي تواند براي درمان كمردردهاي مزمن بسيار مؤثرتر از ساير روشهاي درماني در طب جايگزين و مكمل باشد. اين روش همچنين در سردردهاي شديد پس از ضربه هاي روحي تكاندهنده مؤثرتر از روشهاي درماني رايج است
ماساژ دادن، مغز را به توليد آندروفين تحريك مي كند و اعتماد به نفس بيماران را با تشويق آنها براي مقابله مؤثر با درد افزايش مي دهد

 انجام ماساژ قبل و بعد از تمرينهاي ورزشي خطر صدمات و آسيبهاي حين ورزش را کاهش مي دهد و بازسازي و احياي عضلات خسته را تسريع مي کند. يک ماساژ مي تواند فشارهاي عصبي و عضلاني را کم و نشاط زندگي را در شما تقويت کند. ماساژ يک روش درماني است و بسياري از مشکلات روزمره جسمي و رواني از اين طريق تسکين مي يابد و التيام مي پذيرد

 

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved