دوره های ماساژ ورزشی ، ماساژ آروما ، ماساژ با سنگهای داغ ، ماساژ طب فشاری ، ماساژ پاها ، رفلکسولوژی ، و دوره های مختلف آموزشی آکادمیک زیر نظر مستقیم پژوهشکده بین المللی ماساژ و اسپا درمانی برگزار میشود که تاریخ برگزاری دوره ها برای اعضاء ارسال میگردد . اما در حال حاضر در سال 1394 دوره کامل آموزشی ماساژ و زیباسازی صورت به زبان فارسی برگزار میگردد که این دوره یکبار در سال برگزار میگردد .