آموزش تخصص مرکز آموزشی میباشد و استاد آموزشی برای آموزش دادن به صورت تضمینی دوره های تخصصی را گذرانده است و 15 سال تدریس و آموزشی به بیش از 5 هزار دانشجو ضمانت اجرایی مرکز آموزش ما میباشد که البته باز پرداخت کل شهریه آموزش پس از پایان جلسه اول در صورت انصراف دانشجو ، بهترین تضمین اجرایی میباشد .