شهریه هر دوره آموزشی در توضیحات کامل مربوط به همان رشته آمده است که البته پرداخت در چند مرحله انجام میشود .