خیر ، فقط بایستی در حد خواندن سواد داشته باشید و از لحاظ بدنی نیاز به هیچ قدرت بدنی خاصی نمیباشد ، فقط بایستی دستها و انگشتان کار کنند . حتی اگر لرزش دست داشته باشید میتونید در زمینه ماساژ صورت فعالیت داشته باشید اما در بخش ریلکسیشن باید از رول ماساژ به جای انگشتانتان استفاده نمایید .