بله ، برای بعضی از رشته ها به صورت مستقیم و بعضی از رشته ها به صورت غیر مستقیم ، مهم این هست که شما بتوانید ساختار بدن و کاربرد ماساژ و یا اسپا را به خوبی درک کنید و سپس آموزه های خود را بر روی بدن خود و یا اطرافیان اجرا کنید . به طور مثال ماساژ و اسپای صورت را میتوانید به طور مستقیم بر روی صورت خود اجرا کنید .