بله ، دوره آموزشی در چند مرحله میباشد که شما میتونید در ابتدای شروع هر دوره مبلغ تعیین شده را پرداخت کنید .