خیر ، در دوره های غیر حضوری دوره ها آموزشی ماساژ  برای خانمها و آقایان برگزار میشود ولی در دوره های حضوری ماساژ ، روزهای آموزش ماساژ برای خانمها و آقایان متفاوت میباشد .