توانایی دانشجویان بر اساس استاندارد آموزشی دوره های نیمه حضوری و آموزش از راه دور ، بررسی میشود تا اگر ضعفی وجود داشته باشد برطرف گردد و ما تا پایان دوره آموزشی در کنار دانشجو برای گرفتن مدرک بین المللی حضور داریم .