ثبت نام شما با موفقیت انجام شد ، لطفا مطابق با دستورالعملهای ارسالی به آدرس ایمیل شما ، مراحل آموزشی را طی نمایید و در صورت هرگونه مشکل ، سوال و یا پیشنهاد ، مطالب خود را 

به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید ، در سابجکت ایمیل حتما نام و نام خانوادگی و کد ملی خود را جهت پیگیری وارد نمایید  

info@iranbodywork.com

 با تشکر از تایید ثبت نام شما در دوره ماساژ 

برای اطمینان از دریافت ایمیلهای ارسالی آموزشی و یا خبری از طرف ما لطفا آدرس ایمیل ما را در لیست تماسهای ایمیلتان ذخیره نمایید

info@iranbodywork.com

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved