. ماساژ ورزشی یکی از روشهای ماساژ میباشد که به صورت عمیق روی ماهیچه ها تاثیر میگذارد