ویزای کار ماساژ :

روزی نیست که افراد مختلف در رابطه با درخواست ویزای کار و مجوز راه اندازی مرکز خدمات ماساژ و اسپا برای خارج از کشور و یا داخل کشور ، از من سوال کنند بنابراین در این وبلاگ براتون کاملا توضیح میدهم .

مجوز فعالیت و ویزای کار در خارج از کشور :

اگر شما در داخل ایران...


Continue reading ...