متقاضیان خرید مدارک معتبر

افراد زیادی چه مربیان ماساژ و چه شاگردان آنها از ما درخواست خرید مدارک معتبر میکنند ، یعنی عنوان میکنند که به ازای پرداخت مبلغی مدارک را از ما خریداری کنند که پاسخ ما منفی هست چرا که ما مدرک فروش نیستیم ، و خودمون را در مقابل صدور مدارک و کارآفرینی ...


Continue reading ...