مدرک ماساژ مهمتر است یا
ماساژور حرفه ای بودن !

به نظر من حرفه ای بودن مهمتر از مدرک هست ، اما اگر بخواهید در یک مرکزی مشغول به کار شوید هر دو به هم وابسته هستند . یعنی شما ابتدا باید مدرک معتبر ماساژ را ارائه کنید و سپس در زمان مصاحبه و یا آزمایش کار عملی ماساژ را ارائه نمایید . یعنی شما ابتدا باید به طور مستند نشان دهید که ماساژور هستید و سپس با ارائه یک کار عملی حرفه ای نشان دهید که مدرک را الکلی نگرفته اید .