مدرک خارجی یا داخلی

به نظر من برای داخل ایران مزایای مدرک فارسی داخلی معتبر ، بهتر از مدارک معتبر خارجی میباشد . اما برای خارج از ایران مدارک خارجی معتبر مزایای بهتری دارند . البته بعضی از مراکز خصوصی داخلی هم اعتبار مدارک خارجی را بالاتر میدانند که البته به ارائه کار عملی ماساز شما هم بستگی دارد