مدرک
بین المللی ماساژ معنی ندارد !

فرق بین مدارک خارجی و مدارک بین المللی و مدارک خارجی بین المللی در این هست که یک مدرک نا معتبر میتونه خارجی باشه اما میتونه بین المللی نباشه ! یعنی اینکه اگر روی یک مدرک به زبان انگلیسی نوشته شده است و یا توسط یک کمپانی در خارج از کشور صادر شده است اگر چه مدرک در خارج صادر شده است اما از لحاظ مدرک بین المللی ماساژ معتبر نیست ! مدرکی را بین المللی میگویند که  توسط مرکزی صادر شده باشد که مجوز آموزش داشته باشد و همچنین در کشورهای مختلف دارای اعتبار باشد .