مدارک داخلی معتبر :

به نظرم مدارکی که کمیته ملی المپیک و فدارسیون ورزشی صادر میکنه از لحاظ کیفیت دارای ارزش بالایی باشند ، البته فنی و حرفه ای هم جدیدا دوره های آموزش ماساژ را شروع کرده است که احتمالا بایستی دوره ها با کیفیت باشد اگر چه ارزش یک دوره به استاد هم مربوط میشود .