متقاضیان خرید مدارک معتبر

افراد زیادی چه مربیان ماساژ و چه شاگردان آنها از ما درخواست خرید مدارک معتبر میکنند ، یعنی عنوان میکنند که به ازای پرداخت مبلغی مدارک را از ما خریداری کنند که پاسخ ما منفی هست چرا که ما مدرک فروش نیستیم ، و خودمون را در مقابل صدور مدارک و کارآفرینی و هنرجویان مسئول میدونیم و برای ما خیلی مهم هست که شخصی که مدرک معتبر ماساژ از ما میگیرد ، توانایی انجام تکنیکهای درست ماساژ را داشته باشد و در حد یک ماساژور حرفه ای بتواند کار انجام بدهد . یعنی گرفتن مدرک از مرکز ما به صورت تضمینی میباشد و فقط افرادی  مدرک میگیرند که بتواند از عهده انجام ماساژ استاندارد بر بیاید و در شرایط مناسب دارای امتیاز بالای استخدامی باشد .